P9231297

Подручје „Ђердап“ проглашено за Рамсарско подручје

Са уписивањем подручја „Ђердап” у Списак мочвара од међународног значаја Рамсарске конвенције, међувладиног споразума који обезбеђује оквир за националне активности и међународну сарадњу на заштити и одрживом коришћењу влажних подручја, Република Србија има једанаест Рамсарских односно међународно значајних влажних подручја.