P9231297

Područje „Đerdap“ proglašeno za Ramsarsko područje

Sa upisivanjem područja „Đerdap” u Spisak močvara od međunarodnog značaja Ramsarske konvencije, međuvladinog sporazuma koji obezbeđuje okvir za nacionalne aktivnosti i međunarodnu saradnju na zaštiti i održivom korišćenju vlažnih područja, Republika Srbija ima jedanaest Ramsarskih odnosno međunarodno značajnih vlažnih područja.